Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – przeważająca ich część przeznaczona jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.